Gebruiksvoorwaarden Afscheid.Online

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van www.Afscheid.online.nl. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22 juli 2019.

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:

  • Afscheid.Online: Portaal voor rouwadvertenties.
  • Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van Afscheid.Online.
  • Website: de website van Afscheid.Online, bereikbaar via www.Afscheid.Online, waarop de Diensten worden aangeboden.
  • Gebruiker: een ieder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een Advertentie aanmaakt op de Website en gebruik maakt van de Website.
  • Bezoeker: eenieder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de Website zonder zelf een Advertentie aan te maken.
  • Diensten: de door Afscheid.Online aangeboden diensten zoals het beschikbaar stellen van de Website, het bieden van de mogelijkheid om een Advertentie aan te maken, het bieden van de mogelijkheid om Advertenties te plaatsen.
  • Overeenkomst: de overeenkomst (waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken) tussen De uitvaartondernemer en Afscheid.Online op grond waarvan Afscheid.Online Diensten levert en De uitvaartondernemer de benodigde gegevens aanlevert voor het aanmaken en plaatsen van een Advertentie.
  • Advertentie: Informatie die is aangemaakt op de Website door een Gebruiker of door Afscheid.Online.
  • De Uitvaartondernemer: eenieder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die namens derden, zijnde nabestaanden of bekenden van een of meerdere overledene(n), advertenties publiceert op afscheid.Online.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Afscheid.Online gesloten Overeenkomsten en op ieder gebruik van de Website door Gebruikers en Bezoekers, alsmede op de daarop aangeboden Diensten. Zowel Gebruikers als Bezoekers zijn gehouden aan deze Voorwaarden.

Artikel 2 – Gebruik en aanvaarding Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden houden de regels en voorwaarden in waaronder De uitvaartondernemer/Bezoeker gebruik kan maken van de Website en de daarop aangeboden Diensten.
2.2 De uitvaartondernemer/Bezoeker dient zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van de Voorwaarden. De Voorwaarden staan online op de Website en zijn tevens op te vragen via Afscheid.Online.
2.3 Door gebruik te maken van de Website en/of de daarop aangeboden Diensten verklaart De uitvaartondernemer/Bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Afscheid.Online en De uitvaartondernemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2 De Overeenkomst voor onbepaalde tijd (van toepassing op een Advertentie) duurt voort zolang de Diensten worden geleverd of tot het moment dat de Overeenkomst door Afscheid.Online of door De uitvaartondernemer is opgezegd. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde en per direct worden opgezegd. De Uitvaartondernemer kan de advertentie voor onbepaalde tijd opzeggen. Dit kan door de Uitvaartondernemer verwijdert worden.
3.3 De uitvaartondernemer kan geen aanspraak maken op behoud van een Advertentie op de Website voor een bepaalde of onbepaalde termijn na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 4 – De Diensten van Afscheid.Online

4.1 De Diensten van Afscheid.Online bestaan uit het aanbieden van de Website waarop overlijdens berichten geplaatst zijn / worden.
4.2 Afscheid.Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Advertenties die op de Website zijn geplaatst door Gebruikers. Afscheid.Online biedt daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan. De Uitvaartondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van alle inhoud die zij op de Website plaatsen.
4.3 Afscheid.Online besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en beschikbaarheid van de Website, maar kan de Website toch (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of wijzigen indien zij dit nodig of wenselijk acht.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

5.1 Aan het plaatsen van een Advertentie zijn kosten aan verbonden. De tarieven voor het aanmaken van een Advertentie staan op de Website vermeld.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Het (recht tot) gebruik van de Website impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de uitvaartondernemer/Bezoeker.
6.2 Het is zonder de voorafgaande toestemming van Afscheid.Online niet toegestaan de (inhoud van de) Website op enige wijze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke manier dan ook in een ander medium, document of ander materiaal te verwerken.
6.3 Indien De uitvaartondernemer/Bezoeker inbreuk maakt op de rechten van Afscheid.Online is hij aansprakelijk voor alle door Afscheid.Online als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.
6.4 Door een Advertentie aan te maken op de Website draagt De uitvaartondernemer alle intellectuele eigendomsrechten betreffende die Advertentie over aan Afscheid.Online. De uitvaartondernemer staat ervoor in dat het hem vrijstaat deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen. De uitvaartondernemer vrijwaart Afscheid.Online dan ook voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door De uitvaartondernemer geplaatste inhoud.
6.5 De Uitvaartondernemer/Bezoeker is ermee bekend en akkoord dat Afscheid.Online als gevolg van de in het vorige lid genoemde overdracht van intellectuele eigendomsrechten gerechtigd is aan derden gebruiksrechten met betrekking tot de Advertentie te verlenen. Afscheid.Online zal dit echter alleen doen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten of anderszins in verband met het aanbieden van de Website en/of de herdenking van overledenen. Afscheid.Online zal in geen geval informatie of inhoud inzake de Advertenties, aan derden verkopen of op een andere manier voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij De Uitvaartondernemer daar voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.
6.6 Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (intellectuele eigendoms)rechten, kunnen zij een e-mail (met een onderbouwing en bewijsstukken) sturen aan Afscheid.Online. Als Afscheid.Online tot de conclusie komt dat er sprake is van inbreuk, zal Afscheid.Online overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen, waaronder het verwijderen van de gegevens waarmee inbreuk wordt gemaakt. Afscheid.Online is in geen geval jegens derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De inhoud van de Website is door Afscheid.Online met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Afscheid.Online zal zich naar beste vermogens inspannen om de Website te allen tijde beschikbaar te houden. Afscheid.Online is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de (tijdelijke) onmogelijkheid tot gebruik van de Website.
7.2 Bij schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Afscheid.Online, is de aansprakelijkheid van Afscheid.Online in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Afscheid.Online voor indirecte schade is uitgesloten.
7.4 De Uitvaartondernemer is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de Website en vrijwaart Afscheid.Online voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door De Uitvaartondernemer geplaatste Advertentie en eventuele begeleidende foto’s of andere inhoud.
7.5 De Uitvaartondernemer is tegenover Afscheid.Online aansprakelijk voor ieder gebruik van de Website door hem/haar dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden en vrijwaart Afscheid.Online voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Artikel 8 – Algemene gebruiksregels

8.1 Bij het bezoeken en gebruiken van de Website is het de Bezoeker/Gebruiker niet toegestaan om:
a ) Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen of andere informatie van derden te kopiëren, te bewerken of te verspreiden.
b ) Foto’s te plaatsen die door anderen ervaren kunnen worden als schokkend of aanstootgevend. Hieronder vallen onder andere beelden van: naakte-, overleden- en ernstig gewonde mensen en/of dieren en onzedelijke afbeeldingen. Afscheid.Online behoudt zich het recht voor om dit te beoordelen en naar eigen inzicht te verwijderen.
c ) Virussen te verspreiden of andere technologieën te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor Afscheid.Online, de Website, Bezoekers of Gebruikers.
d ) Inhoud te plaatsen op de Website die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevat die de Website kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Afscheid.Online, de Website en/of andere Gebruikers/Bezoekers.
e ) De infrastructuur van de Website zodanig te belasten dat de werking van de Website in gevaar komt.
f ) Maatregelen te nemen waarmee de toegang tot de Website wordt verhinderd, beperkt of omzeild.

Artikel 9 – Berichten en andere inhoud plaatsen

9.1 Elke Uitvaartondernemer is het toegestaan om advertenties te plaatsen op de Website in de vorm van overlijdensbericht . Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:
a ) De Uitvaartondernemer is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud die hij plaatst op de Website.
b ) Het plaatsen van een Advertentie dient met respect en medeleven te gebeuren. Het is daarom niet toegestaan om reacties achter te laten die in welke vorm dan ook beledigend, kwetsend of beschadigend kunnen zijn voor de overledene, de nabestaanden of andere Bezoekers van de Website. Beledigende, kwetsende en/of beschadigende advertenties zullen zonder opgaaf van redenen (direct) worden verwijderd.
c ) De inhoud van geplaatste gegevens mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en ook niet op een andere manier onrechtmatig zijn.
d ) De Website is een advertentie medium voor een overledene en de nabestaanden. Het gebruiken van de Website voor (eigen) politieke, godsdienstige of andere belangen is daarom niet toegestaan.
e ) Afscheid.Online heeft ervoor gezorgd dat berichten, niet op eenvoudige wijze door derden van de Website gekopieerd kunnen worden. Het is echter niet te voorkomen dat met speciale technieken een kopie van een websitepagina of foto wordt gemaakt. Afscheid.Online draagt dan ook op geen enkele manier verantwoording voor geplaatste berichten, foto’s en video’s. De Uitvaartondernemer die de inhoud op de Website heeft geplaatst, is hier zelf verantwoordelijk voor.
f ) Het is De Uitvaartondernemer niet toegestaan om gegevens, of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De uitvaartondernemer vrijwaart Afscheid.Online voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 10 – Een Advertentie plaatsen en beheren

10.1 Uitvaartondernemer kunnen op Afscheid.Online een nieuw Advertentie plaatsen voor een overleden persoon. Hieraan zijn enkele regels verbonden:
a ) Er mag uitsluitend een Advertentie worden geplaats voor overleden mensen. Advertenties en alle andere denkbare zaken zullen direct van de Website worden verwijderd.
b ) De Uitvaartondernemer moet altijd enkele gegevens achterlaten. De verstrekte gegevens dienen volledig, actueel en juist te zijn. Zonder een correct en functionerend e-mailadres is het niet toegestaan om een Advertentie te plaatsen. Dit is onder meer bedoeld om bij vragen of problemen contact met De Uitvaartondernemer op te kunnen nemen.
c ) Het is De Uitvaartondernemer niet toegestaan een Advertentie te plaatsen op naam van een ander of een valse identiteit aan te nemen.
d ) De Uitvaartondernemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en beheer van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of inlogcode en voor alle handelingen die onder zijn naam en via zijn account worden verricht op de Website. Wanneer De Uitvaartondernemer vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam, wachtwoord, inlogcode en/of identiteit dient hij Afscheid.Online daarvan direct op de hoogte te stellen. Afscheid.Online is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de Website en haar overige Gebruikers. De Uitvaartondernemer dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
e ) De Uitvaartondernemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer en de instellingen van de door hem geopende Advertentie.
f ) Afscheid.Online kan niet iedere geplaatste advertentie lezen voordat deze zichtbaar wordt op de Website. Met een speciaal filter probeert Afscheid.Online zoveel mogelijk spam en andere storende berichten tegen te houden, maar De Uitvaartondernemer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het beheren van de advertenties in de door hem ingevoerde omgeving.
g ) Het is niet toegestaan om op de Website een Advertentie te plaatsen voor omstreden personen zoals criminelen, oorlogsmisdadigers, en dergelijke. Afscheid.Online behoudt zich het recht voor om hier zelf keuzes in te kunnen maken en naar eigen inzicht de Advertentie te verwijderen.
h ) Bij het plaatsen van een Advertentie kiest De Uitvaartondernemer zelf welke privacyinstellingen op de betreffende Advertentie van toepassing zijn. Afscheid.Online is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die kan voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde privacyinstelling.
i ) Wanneer er tussen nabestaanden een conflict ontstaat over het plaatsen van een Advertentie, zal Afscheid.Online altijd in het belang van de directe nabestaanden een beslissing nemen over het al dan niet verwijderen of weigeren van de betreffende Advertentie.
j ) Het is De Uitvaartondernemer niet toegestaan om gegevens, berichten, of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Uitvaartondernemer vrijwaart Afscheid.Online voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 11 – Misbruik van de Website

11.1 Afscheid.Online behoudt zich het recht voor om een Gebruiker/Bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, wanneer deze op enige manier misbruik maakt van de Website of deze Voorwaarden niet naleeft. Deze maatregel is in het belang van en uit respect voor de nabestaanden en de overledenen die op de Website worden genoemd.
11.2 Afhankelijk van de aard van het misbruik kan Afscheid.Online:
a ) De Uitvaartondernemer beperkte toegang geven tot een bepaalde Advertentie;
b ) De Uitvaartondernemer de toegang tot de Website ontzeggen dan wel verhinderen;
c ) de persoonsgegevens van De Uitvaartondernemer of Bezoeker doorgeven aan derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden).

Artikel 12 – Wijziging Voorwaarden

12.1 Afscheid.Online kan deze Voorwaarden zonder overleg of aankondiging te allen tijde wijzigen of aanvullen, waarna de oude Voorwaarden komen te vervallen.
12.2 Afscheid.Online draagt zorg voor publicatie van de op dat moment geldende versie van de Voorwaarden op de Website en zorgt tevens dat de Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en/of geprint.

Artikel 13 – Rechtskeuze en geschilbeslechting

13.1 Op deze Voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen De Uitvaartondernemer/Bezoeker en Afscheid.Online worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank midden Nederland (locatie Utrecht).