Warunkami korzystania dowidzenia.online

To sa Warunki korzystania z www.dowidzenia.online. Te warunki zostaly ostatnio zmodyfikowane w dniu 22 Lipiec 2019.

Artykuł 1 – Koncepcje i zastosowanie

1.1 Ponizsze terminy pisane wielka litera maja nastepujace znaczenie w niniejszych Warunkach uzytkowania:

  • dowidzenia.online: Portal reklam pogrzebowych.
  • Warunki: niniejsze Warunki korzystania z dowidzenia.online.
  • Stronie internetowej: strona internetowa użytkownika dowidzenia.online, dostępne przezwww.dowidzenia.online, na których oferowane są Usługi.
  • Użytkownik: een ieder (osoba fizyczna lub osoba prawna) kto tworzy Reklamę w Serwisie i korzysta z Serwisu.
  • Gość: każdy (osoba fizyczna lub osoba prawna) kto korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób bez samodzielnego tworzenia Ogłoszenia.
  • Usługi: usługi oferowane przez dowidzenia.online takie jak udostępnianie Serwisu, oferowanie możliwości stworzenia Ogłoszenia, oferowanie możliwości umieszczania Ogłoszeń.
  • Umowa: porozumienie (którego częścią są niniejsze Warunki) pomiędzy Zakładem Pogrzebowym a dowidzenia.online, na podstawie którego dowidzenia.online świadczy Usługi, a Zakład Pogrzebowy podaje niezbędne dane do stworzenia i zamieszczenia Ogłoszenia.
  • Reklama: Informacje utworzone w Serwisie przez Użytkownika lub przez dowidzenia.online.
  • Dyrektor pogrzebowy: każdy (osoba fizyczna lub osoba prawna) którzy w imieniu osób trzecich, będąc krewnymi lub znajomymi jednego lub więcej zmarłych, publikują reklamy nadowidzenia.online.
1.2 Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich Umów zawieranych z dowidzenia.online oraz do wszelkiego korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Odwiedzających, a także do Usług na nim oferowanych. Zarówno Użytkownicy, jak i Odwiedzający są związani niniejszymi Warunkami.

Artykuł 2 – Warunki użytkowania i akceptacji

2.1 Niniejszy Regulamin zawiera zasady i warunki, na jakich zakład pogrzebowy/Odwiedzający może korzystać z Serwisu i oferowanych na nim Usług.
2.2 Zakład pogrzebowy/Odwiedzający musi zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin jest dostępny online na Stronie internetowej i można go również zamówić za pośrednictwem dowidzenia.online.
2.3 Korzystając z Witryny i/lub oferowanych na niej Usług, Zakład Pogrzebowy/Odwiedzający oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża na nie zgodę.

Artykuł 3 – Zawarcie i czas trwania Umowy

3.1 Umowa pomiędzy dowidzenia.online Zakład pogrzebowy zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3.2 Umowa na czas nieokreślony (dotyczy Reklamy) obowiązuje tak długo, jak świadczone są Usługi lub dopóki Umowa nie zostanie dowidzenia.online lub został odwołany przez przedsiębiorcę pogrzebowego. Umowa na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym. Zakład Pogrzebowy może odwołać ogłoszenie na czas nieokreślony. Może to zostać usunięte przez dyrektora zakładu pogrzebowego.
3.3 Zakład pogrzebowy nie może żądać zatrzymania Reklamy w Serwisie przez czas określony lub nieokreślony po zakończeniu Umowy.

Artykuł 4 – Usługi dowidzenia.online

4.1 Usługi dowidzenia.online polegają na oferowaniu Serwisu, na którym są/będą zamieszczane nekrologi.
4.2 dowidzenia.online nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. dlatego dowidzenia.online nie daje żadnej gwarancji co do ich poprawności lub legalności. Zakłady pogrzebowe sami odpowiadają za poprawność, legalność i kompletność wszelkich treści, które umieszczają w Serwisie.
4.3 dowidzenia.online zwraca stałą uwagę i uwagę na skład i dostępność Witryny, ale nadal może (tymczasowo) zamknąć, odnowić lub zmienić Witrynę, jeśli uzna to za konieczne lub pożądane.

Artykuł 5 – Stawki i płatności

5.1 Z umieszczeniem Ogłoszenia wiążą się koszty. Stawki za stworzenie Ogłoszenia podane są w Serwisie.

Artykuł 6 – Prawa własności intelektualnej

6.1 (Prawo do) korzystania z Witryny w żaden sposób nie oznacza istnienia jakiegokolwiek przeniesienia, licencji lub innego prawa do korzystania z tych praw na rzecz przedsiębiorcy pogrzebowego/Odwiedzającego.
6.2 Dzieje się to bez uprzedniej zgody dowidzenia.online nZabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub jakiekolwiek przetwarzanie (zawartości) Witryny w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, na innym nośniku, dokumencie lub innym materiale.
6.3 Jeżeli zakład pogrzebowy/odwiedzający naruszy prawa dowidzenia.onlineodpowiada za wszelkie szkody poniesione przez dowidzenia.online w wyniku tego, w tym koszty dochodzenia i pomocy prawnej.
6.4 Tworząc Reklamę w Serwisie, Zakład Pogrzebowy przenosi wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące tej Reklamy na dowidzenia.online. Zakład pogrzebowy gwarantuje, że może swobodnie przenosić te prawa własności intelektualnej. Zakład pogrzebowy zwalnia dowidzenia.online z wszelkich roszczeń osób trzecich w odniesieniu do treści zamieszczonych przez zakład pogrzebowy.
6.5 Zakład pogrzebowy / gość jest świadomy i zgadza się, że dowidzenia.online w wyniku przeniesienia praw własności intelektualnej, o których mowa w akapicie poprzednim, jest uprawniony do przyznania osobom trzecim praw użytkownika w odniesieniu do Reklamy. dowidzenia.online będzie to jednak czynić tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usług oferowanych w Serwisie lub w inny sposób w związku z udostępnianiem Serwisu i/lub upamiętnianiem zmarłego. dowidzenia.online w żadnym wypadku nie będzie sprzedawać informacji ani treści związanych z Reklamami osobom trzecim ani wykorzystywać ich w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych, chyba że zakład pogrzebowy udzieli na to uprzedniej zgody.
6.6 Jeśli osoby trzecie uważają, że ich prawa (własności intelektualnej) są naruszane w Serwisie, mogą wysłać wiadomość e-mail (z uzasadnieniem i dokumentami uzupełniającymi) na adres dowidzenia.online. Jeśli dowidzenia.online stwierdzi, że doszło do naruszenia, dowidzenia.online podjąć niezbędne środki, w tym usunąć dane naruszające prawo. dowidzenia.online w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich i nie jest zobowiązany do ubiegania się o jakąkolwiek formę odszkodowania.

Artykuł 7 – Obciążenie

7.1 Zawartość Serwisu została opracowana przez dowidzenia.online z największą starannością i dowidzenia.online dołoży wszelkich starań, aby Serwis był zawsze dostępny. jednakże dowidzenia.online nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające lub związane z korzystaniem z Serwisu lub (czasową) niemożnością korzystania z Serwisu.
7.2 W przypadku szkody spowodowanej umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony dowidzenia.online, odpowiedzialność dowidzenia.online jest we wszystkich przypadkach ograniczona do odszkodowania za szkodę bezpośrednią do maksymalnej kwoty 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro.
7.3 Wszelka odpowiedzialność firmy dowidzenia.online za szkody pośrednie jest wyłączona.
7.4 Zakład Pogrzebowy ponosi pełną odpowiedzialność za (skutki) korzystania z Serwisu i zabezpiecza dowidzenia.online przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z Reklamą zamieszczoną przez Zakład Pogrzebowy oraz towarzyszącymi mu zdjęciami lub innymi treściami.
7.5 Zakład Pogrzebowy ponosi odpowiedzialność wobec dowidzenia.online za korzystanie przez niego z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zwalnia dowidzenia.online z wszelkich roszczeń osób trzecich z tym związanych.

Artykuł 8 – Ogólne zasady użytkowania

8.1 Odwiedzając i korzystając z Serwisu, Odwiedzający/Użytkownik nie może:
a ) Kopiuj, edytuj lub rozpowszechniaj dane osobowe, takie jak adresy e-mail lub inne informacje od stron trzecich.
b ) Publikowanie zdjęć, które inni mogą uznać za szokujące lub obraźliwe. Obejmuje to obrazy: nagich, zmarłych i ciężko rannych osób i/lub zwierząt oraz obrazy nieprzyzwoite. dowidzenia.online zastrzega sobie prawo do wglądu i usunięcia tego według własnego uznania.
c ) Rozprzestrzeniaj wirusy lub korzystaj z innych technologii, które mogłyby zaszkodzić dowidzenia.online, Witrynie, Odwiedzającym lub Użytkownikom.
d ) Zamieszczać w Serwisie treści, które zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić Serwis, uczynić go bezużytecznym lub niedostępnym lub w inny sposób spowodować szkody dla dowidzenia.online, Serwisu i/lub innych Użytkowników/Odwiedzających.
e ) Obciążyć infrastrukturę Serwisu w taki sposób, aby funkcjonowanie Serwisu było zagrożone.
f ) Podejmij środki w celu uniemożliwienia, ograniczenia lub obejścia dostępu do Witryny.

Artykuł 9 – Wysyłaj wiadomości i inne treści

9.1 Każdy Zakład Pogrzebowy może zamieszczać w Serwisie reklamy w formie nekrologu. Należy tutaj przestrzegać następujących zasad:
a ) Zakład Pogrzebowy ponosi pełną odpowiedzialność i odpowiedzialność za wszelkie treści, które umieszcza w Serwisie.
b ) Zamieszczanie Ogłoszenia powinno odbywać się z szacunkiem i współczuciem. W związku z tym nie wolno zostawiać komentarzy w jakiejkolwiek formie, które mogłyby być obraźliwe, krzywdzące lub szkodliwe dla zmarłego, najbliższego krewnego lub innych Odwiedzających Witrynę. Obraźliwe, krzywdzące i/lub szkodliwe reklamy będą usuwane (natychmiast) bez podania przyczyn.
c ) Treść zamieszczanych danych nie może być sprzeczna z prawem holenderskim i nie może być w żaden inny sposób niezgodna z prawem.
d ) Serwis jest nośnikiem reklamy osoby zmarłej i jej najbliższych. Korzystanie z Serwisu do (własnych) interesów politycznych, religijnych lub innych jest zatem niedozwolone.
e ) dowidzenia.online zapewnił, że wiadomości nie mogą być w łatwy sposób skopiowane z Serwisu przez osoby trzecie. Nie można jednak zapobiec wykonaniu kopii strony internetowej lub zdjęcia przy użyciu specjalnych technik. dowidzenia.online nie ponosi zatem w żaden sposób odpowiedzialności za zamieszczane wiadomości, zdjęcia i filmy. Odpowiedzialność za to ponosi zakład pogrzebowy, który zamieścił treści w Serwisie.
f ) Zakładowi Pogrzebowemu nie wolno zamieszczać danych ani innych treści, które naruszają prawa (własności intelektualnej) osób trzecich. Zakład pogrzebowy zwalnia dowidzenia.online z wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z tym.

Artykuł 10 – Publikuj ogłoszenie i zarządzaj nim

10.1 Zakłady pogrzebowe mogą zamieścić nową reklamę osoby zmarłej w serwisie dowidzenia.online. Z tym wiążą się pewne zasady:
a ) Ogłoszenie może być umieszczone tylko dla osób zmarłych. Reklamy i wszelkie inne możliwe elementy zostaną natychmiast usunięte z Witryny.
b ) Zakład pogrzebowy zawsze musi zostawić jakieś informacje. Podane informacje muszą być kompletne, aktualne i poprawne. Bez poprawnego i działającego adresu e-mail nie wolno zamieszczać Ogłoszenia. Ma to na celu między innymi umożliwienie kontaktu z De Uitvaartondernemer w przypadku pytań lub problemów.
c ) Zakładowi Pogrzebowemu nie wolno umieszczać Ogłoszenia w imieniu innej osoby ani przybierać fałszywej tożsamości.
d ) Zakład pogrzebowy jest odpowiedzialny i odpowiedzialny za wykorzystanie i zarządzanie swoją nazwą użytkownika, hasłem i/lub kodem logowania oraz za wszystkie działania wykonywane na Stronie pod jego nazwiskiem i za pośrednictwem swojego konta. Jeśli zakład pogrzebowy podejrzewa, że ​​jego nazwa użytkownika, hasło, kod logowania i/lub tożsamość są bezprawnie używane, musi niezwłocznie poinformować o tym dowidzenia.online. w takim przypadku dowidzenia.online jest uprawniony do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za konieczne w celu ochrony Serwisu i innych jego Użytkowników. Zakład pogrzebowy musi w pełni z tym współpracować.
e ) Zakład Pogrzebowy odpowiada za zarządzanie i ustawienia otwieranej przez siebie Reklamy.
f ) dowidzenia.online nie może odczytać każdej umieszczonej reklamy zanim stanie się ona widoczna w Serwisie. Za pomocą specjalnego filtra dowidzenia.online stara się zapobiegać jak największej ilości spamu i innych uciążliwych wiadomości, ale to De Uitvaartondernemer jest ostatecznie odpowiedzialny za zarządzanie reklamami we wprowadzanym przez siebie środowisku.
g ) Zabronione jest umieszczanie w Serwisie Reklamy dla osób kontrowersyjnych, takich jak przestępcy, zbrodniarze wojenni i tym podobne. dowidzenia.online zastrzega sobie prawo do dokonywania wyborów w tym zakresie oraz do usunięcia Ogłoszenia według własnego uznania.
h ) Zamieszczając Ogłoszenie, zakład pogrzebowy sam wybiera, które ustawienia prywatności mają zastosowanie do danego Ogłoszenia. dowidzenia.online nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z wyboru konkretnego ustawienia prywatności.
i ) W przypadku konfliktu pomiędzy najbliższymi w kwestii umieszczenia Ogłoszenia, dowidzenia.online zawsze podejmie decyzję w interesie najbliższych, czy usunąć lub odrzucić daną Reklamę.
j ) Zakładowi Pogrzebowemu nie wolno zamieszczać danych, wiadomości lub innych treści naruszających prawa (własności intelektualnej) osób trzecich. Zakład Pogrzebowy zwalnia dowidzenia.online z wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z tym.

Artykuł 11 – Nadużycie Witryny

11.1 dowidzenia.online zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika/Odwiedzającego z dalszego korzystania z Serwisu w przypadku nadużycia Serwisu w jakikolwiek sposób lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Środek ten leży w interesie i z szacunku dla krewnych i zmarłego wymienionego na Stronie internetowej.
11.2 W zależności od charakteru nadużycia, dowidzenia.online:
a ) Daj zakładowi pogrzebowemu ograniczony dostęp do określonej Reklamy;
b ) Odmówić lub uniemożliwić zakładowi pogrzebowemu dostęp do Witryny;
c ) przekazywać dane osobowe Zakładu Pogrzebowego lub Gościa osobom trzecim (takim jak policja, wymiar sprawiedliwości i prawowici wnioskodawcy).

Artykuł 12 – Zmień warunki

12.1 dowidzenia.online może zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin w dowolnym czasie bez konsultacji lub zapowiedzi, po czym stary Regulamin przestanie obowiązywać.
12.2 dowidzenia.online zapewnia, że ​​aktualna w danym momencie wersja Regulaminu jest publikowana w Serwisie, a także zapewnia możliwość zapisania i/lub wydrukowania Regulaminu.

Artykuł 13 – Wybór prawa i rozstrzyganie sporów

13.1 Do niniejszych Warunków i wszelkich sporów z nich wynikających ma zastosowanie prawo holenderskie.
13.2 Spory pomiędzy De Uitvaartondernemer/Visitor a dowidzenia.online będą kierowane wyłącznie do sądu w środku Holandii (lokalizacja Utrecht).