Dirkje (Dicky) Taal

Bron: Leeuwarder courant  op 08-07-2021